Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyŚląskie Pozytywna Energia
Urząd Marszałkowski w KatowicachPlacówka Urzędu Marszłkowskiego w Katowicach
Biuletyn Informacji Publicznej
Polityka jakości

Polityka Jakości GCR "Repty"

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego GCR "Repty" został opracowany i wdrożony, aby wspomagać i rozwijać jakość w zakresie leczenia stacjonarnego, leczenia ambulatoryjnego oraz sprzedaży usług medycznych.Naszym dążeniem jest, aby klient (pacjent) otrzymał:
  • świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną,
  • wykonywane z poszanowaniem zasad etyki zawodów medycznych, etyki pracy i zarządzania,
  • otrzymywał świadczenia w warunkach bezpiecznego środowiska, przyjaznego dla pracowników GCR "Repty".
Podstawowe uwarunkowania i zasady regulujące realizację stawianych przez Dyrekcję Centrum celów jakościowych, opisane zostały w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Księga ta zwiera informacje dla klienta (pacjenta) i pracowników na temat działań podejmowanych przez Centrum w celu zapewnienia właściwej jakości wszystkim świadczonym usługom medycznym. Dyrekcja Centrum i jej personel zobowiązują się do przestrzegania procesów opisanych w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Pod pojęciem jakości rozumiemy spełnienie oczekiwań i życzeń klienta (pacjenta). Jakość świadczonych przez nas usług ma decydujące znaczenie dla przyszłości GCR "Repty".

Dyrekcja wspiera realizację przedsięwzięć szkoleniowych i doskonalących, mających na celu poprawę jakości. Wdrażanie i przestrzeganie zaprezentowanej tu polityki jakości ma zapewnić zadowolenie klientowi (pacjentowi), od których zależy przyszłość Centrum i satysfakcja naszych pracowników.

Przyjęta polityka jakości zmierza do utrzymania skutecznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.