Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Deklaracja dostępności Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty"

"Repty" GCR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty".

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Filmy umieszczone na stronie nie mają napisów.
  • Częściowo pliki do pobrania z przetargów są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: .
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu - wynik: zgodność w 88,89%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Żyłka.
  • E-mail: grafiknet@grafiknet.pl
  • Telefon: +48 608347048

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do Szpitala dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pojazdy uprzywilejowane parkują w wyznaczonych miejscach przed wejściem. Osoby niepełnosprawne mają możliwość parkowania na parkingu przy przystanku autobusowym, od którego prowadzi chodnik do wejścia głównego oraz przy wejściu głównym. Wejście do Izby Przyjęć przeznaczone jest dla pacjentów skierowanych na leczenie stacjonarne. Wejście do Poradni Rehabilitacyjnej przewidziane jest dla pacjentów ambulatoryjnych. Wszystkie zewnętrze wejścia do budynku nie maja barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Centrum to kompleks połączonych z sobą pawilonów o łącznej powierzchni zabudowy 13 475 m². Dostępność do poszczególnych oddziałów szpitalnych, pomieszczeń zabiegowych odbywa się korytarzami wyposażonymi w poręcze, schodami oraz windami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne wyposażone są w instalacje bezpieczeństwa pożarowego, a także oświetlenie ewakuacyjne na wypadek zaniku napięcia.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych, w tym wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
"Repty" GCR posiada stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych, płatny parking dla samochodów osobowych zlokalizowany w bliskiej odległości od obiektu oraz płatny parking zamknięty umiejscowiony przy wjeździe do parku krajobrazowego. Ponadto wzdłuż drogi dojazdowej, za szlabanem wjazdowym na teren Szpitala dostosowano lewą stronę jezdni dla potrzeb parkowania samochodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Na terenie szpitala nie ma wykluczeń możliwości wstępu z psem asystującym.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli komunikacyjnych:
W miejscach zróżnicowanej wysokości terenu zastosowano pochylnie. Szpital dysponuje platformą pionowego podnoszenia przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich, komunikacją głosową oraz darmowym internetem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, mogą zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję