Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka


Ogłoszenia

Dodano: 15.11.2022

Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii.

15 listopada 2022 roku ruszył nabór na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii. Dla fizjoterapeutów przygotowaliśmy aż 48 miejsc szkoleniowych.

Aby rozpocząć szkolenie, fizjoterapeuta musi spełnić następujące warunki:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii i posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • posiadać tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i spełniać wymagania określone w tym przepisie,
 • zostać zakwalifikowanym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Fizjoterapeuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji w GCR Repty powinien złożyć wniosek (w wersji papierowej) do Wojewody Śląskiego w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia załączając do niego:

 • kserokopię dyplomu uczelni wyższej,
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji zawierające klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem umówienia terminu wizyty - tel. 32 20 77 449.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Papierowa wersja wniosku możliwa jest do pobrania na stronie: Usługi / Zdrowie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl). W celu zakwalifikowania fizjoterapeuty do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie konkursowe odbywa się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu tym punkty przyznawane są za:

 • w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wynik PEF – nie więcej niż 50 punktów;
 • w przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów: staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów, posiadanie stopnia naukowego doktora - 18 punktów;
 • opublikowanie jako autor lub współautor: podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów, artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów;
 • szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyskało identyczny wynik w postępowaniu konkursowym uwzględniamy wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględniamy średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, kandydat może zostać wezwany do niezwłocznego dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Po zakwalifikowaniu się do rozpoczęcia specjalizacji kandydat otrzyma:

 • skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, ze wskazaniem okresu jego odbywania,
 • kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (KS), z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. KS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji,
 • informację o miejscu i terminie spotkania w jednostce szkolącej inaugurującego specjalizację.

Dodatkowych informacji na temat specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii udzielamy pod adresem mailowym: specjalizacje@repty.pl

Szczegółowe informacje oraz wniosek o rozpoczęcie specjalizacji znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urządu Wojewódzkiego w Katowicach: Zobacz więcej - specjalizacja fizjoterapeuci

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję