Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Kodeks Etyki Pracowników GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wskaźnik funkcjonalny GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skala uszkodzeń GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Masaż w GCR Repty
Pobyt płatny w GCR Repty

Płatne turnusy Leczniczo - Rehabilitacyjne

Płatne formy leczenia realizowane w GCR "Repty" mają charakter promocji zdrowia i służą profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji pacjentów (nabywców).

W ramach posiadanych możliwości GCR "Repty", dla indywidualnych nabywców (pacjentów) przeznacza:
 • płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne,
 • pojedyncze płatne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne:
 • całodobowe (profil kardiologiczny, narządów ruchu, neurologiczny),
 • dzienne (profil kardiologiczny, narządów ruchu, neurologiczny),
W celu zakwalifikowania pacjenta do odbycia płatnego turnusu:
 • nie wymaga się skierowania od uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu właściwego Zarządzenia Prezesa NFZ,
 • nie obowiązują kryteria kwalifikacji (lub wykluczenia) w zakresie koniecznego poprzedzającego leczenia szpitalnego, terminów przyjęcia po zakończeniu leczenia szpitalnego i listy rozpoznań określonych we właściwym Zarządzeniu Prezesa NFZ.
GCR "Repty" oferuje pacjentowi (nabywcy), zgodnie z jego wolą, możliwość:
 • indywidualnego ustalenia długości (liczba dni) pobytu na turnusie,
 • nabycia dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego (ustalanego indywidualnie, za zgodą lekarza leczącego).
Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne (w systemie pobytu całodobowego).
W ramach turnusu w systemie całodobowym GCR "Repty" zapewnia:
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • wyżywienie (trzy posiłki dziennie),
 • niezbędną dla przeprowadzenia rehabilitacji diagnostykę i zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wskazaniami medycznymi na zasadach podanych poniżej.
ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
Cena dnia pobytu - 200 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu narządów ruchu przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:
 • średnio 6 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus i schorzeń towarzyszących łącznie.
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Cena dnia pobytu - 260 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu neurologicznym przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:
 • średnio 6 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus i schorzeń towarzyszących łącznie.
ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Cena dnia pobytu - 200 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu kardiologicznym przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą:
 • wykonanie średnio 5 zbiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus leczniczo - rehabilitacyjny i schorzeń towarzyszących łącznie.
DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Cena dnia pobytu - 90 zł

Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne (w systemie pobytu dziennego).
W ramach turnusu w systemie dziennym GCR "Repty" zapewnia:
 • dzienną opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • niezbędną dla przeprowadzenia rehabilitacji diagnostykę i zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wskazaniami medycznymi na zasadach podanych poniżej.
W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego realizowanego w systemie pobytu dziennego przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:
 • średnio 6 zbiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus leczniczo - rehabilitacyjny i schorzeń towarzyszących łącznie.
Kwalifikacja pacjentów, opłaty

1) Warunkiem zakwalifikowania do odbycia w GCR "Repty" płatnego turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego i ustalenia terminu jego realizacji jest:
 • złożenie w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa właściwego Wniosku, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora,
 • pozytywna decyzja Komisji Lekarskiej ds. Przyjęć (uwzględniająca możliwości GCR "Repty" oraz oczekiwania pacjenta).
2) Dopuszcza się możliwość odpłatnego wykonania na życzenie pacjenta (wyłącznie za zgodą lekarza leczącego) diagnostyki i zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego, ponad limity przewidziane w podstawowym pakiecie rehabilitacyjnym.

3) Ceny diagnostyki i zabiegów fizjoterapeutycznych dostępnych w ramach dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego zawiera załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

4) Opłatę za turnus leczniczo - rehabilitacyjny uiszcza się w dniu jego rozpoczęcia w kasie GCR "Repty" po uprzednim wystawieniu faktury w dziale księgowości. W celu wystawienia faktury sekretarka oddziału (ośrodka) przekazuje dane pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania), nazwę oddziału (ośrodka) oraz liczbę osobodni (z datami rozpoczęcia i zakończenia turnusu).

5) Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za turnus na rachunek bankowy GCR "Repty".

Pojedyncze płatne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
Udzielnie pojedynczych odpłatnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych odbywa się na indywidualne zlecenie pacjenta (nabywcy).
Odpłatność za świadczenia - zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

Cena osobodnia nie pokrywa kosztów transportu.

Informacje dotyczące pobytu - tel. 32 39 01 303
Informacje dotyczące możliwości transportu - tel. 32 39 01 459

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję