Skierowanie na leczenie w GCR "Repty"
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Pouczenie o udostępnieniu dokumentacji medycznej
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Zasady dostępu do informacji publicznej
Dokumenty GCR Repty
Skierowanie na rehabilitację - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Wniosek o przyjęcie - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Informacja dla pacjenta i rodziny - pacjenci ze śpiączkąDokumenty GCR Repty
Zaświadczenie o podpisie - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Karta leczenie żywieniowe - pacjenci ze śpiączką
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na ekspozycję materiałów reklamowych
Dokumenty GCR Repty
Wniosek o zgodę na wizytę przedstawiciela medycznego/handlowego
Dokumenty GCR Repty
Regulamin prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty"
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Oddanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu prowadzenia reklamy na terenie GCR "Repty". Pobierz również regulamin i zapoznaj się z nim.

AKCEPTUJĘ - POBIERZANULUJ
Gcr ReptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji ReptyBiuletyn Informacji Publicznej
Masaż w GCR Repty
Pobyt płatny w GCR Repty

Płatne turnusy Leczniczo - Rehabilitacyjne

Płatne formy leczenia realizowane w GCR "Repty" mają charakter promocji zdrowia i służą profilaktyce zdrowotnej i rehabilitacji pacjentów (nabywców).

W ramach posiadanych możliwości GCR "Repty", dla indywidualnych nabywców (pacjentów) przeznacza:
 • płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne,
 • pojedyncze płatne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne:
 • całodobowe (profil kardiologiczny, narządów ruchu, neurologiczny),
 • dzienne (profil kardiologiczny, narządów ruchu, neurologiczny),
W celu zakwalifikowania pacjenta do odbycia płatnego turnusu:
 • nie wymaga się skierowania od uprawnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu właściwego Zarządzenia Prezesa NFZ,
 • nie obowiązują kryteria kwalifikacji (lub wykluczenia) w zakresie koniecznego poprzedzającego leczenia szpitalnego, terminów przyjęcia po zakończeniu leczenia szpitalnego i listy rozpoznań określonych we właściwym Zarządzeniu Prezesa NFZ.
GCR "Repty" oferuje pacjentowi (nabywcy), zgodnie z jego wolą, możliwość:
 • indywidualnego ustalenia długości (liczba dni) pobytu na turnusie,
 • nabycia dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego (ustalanego indywidualnie, za zgodą lekarza leczącego).
Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne (w systemie pobytu całodobowego).
W ramach turnusu w systemie całodobowym GCR "Repty" zapewnia:
 • całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • wyżywienie (trzy posiłki dziennie),
 • niezbędną dla przeprowadzenia rehabilitacji diagnostykę i zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wskazaniami medycznymi na zasadach podanych poniżej.
ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
Cena dnia pobytu - 200 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu narządów ruchu przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:
 • średnio 6 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus i schorzeń towarzyszących łącznie.
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Cena dnia pobytu - 310 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu neurologicznym przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:
 • średnio 6 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus i schorzeń towarzyszących łącznie.
ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Cena dnia pobytu - 200 zł

W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego o profilu kardiologicznym przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzą:
 • wykonanie średnio 5 zbiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus leczniczo - rehabilitacyjny i schorzeń towarzyszących łącznie.
DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
Cena dnia pobytu - 90 zł

Płatne turnusy leczniczo-rehabilitacyjne (w systemie pobytu dziennego).
W ramach turnusu w systemie dziennym GCR "Repty" zapewnia:
 • dzienną opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • niezbędną dla przeprowadzenia rehabilitacji diagnostykę i zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wskazaniami medycznymi na zasadach podanych poniżej.
W ramach płatnego turnusu leczniczo - rehabilitacyjnego realizowanego w systemie pobytu dziennego przewiduje się podstawowy pakiet rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:
 • średnio 6 zbiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z przeprowadzeniem rehabilitacji w zakresie schorzenia będącego powodem zakwalifikowania na płatny turnus leczniczo - rehabilitacyjny i schorzeń towarzyszących łącznie.
OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ
Cena dnia pobytu - 500 zł

OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ
(DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH W STANIE ŚPIĄCZKI)

O oddziale:
W ramach oddziału sprawowana będzie kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.

Ulokowanie oddziału w ramach kompleksu GCR "Repty" umożliwia dostęp do szerokiej bazy sprzętu jednego z największych szpitali rehabilitacyjnych, który realizuje poszpitalną rehabilitację leczniczą. Zestawiając powyższe z ponad półwiecznym doświadczeniem zebranym w ramach istnienia szpitala, nowy Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów Dorosłych w Stanie Śpiączki w znakomity sposób przyczyni się do poprawy stanu pacjentów, którzy znajdują się w skomplikowanych stanach zdrowotnych, których konsekwencją jest stan śpiączki.

Zakres działalności:
Kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami polegać będzie między innymi na:
 • intensywnej rehabilitacji neurologicznej;
 • terapie i techniki manualne z wykorzystaniem wyspecjalizowanych metod takich jak PNF, Bobath i Vojty;
 • stymulacji polisensorycznej;
 • komunikacji z pacjentem przy wykorzystaniu innowacyjnej metody C-Eye.
Cel działalności:
Wszystkie czynności, które podejmowane będą w ramach prowadzonego oddziału prowadzić mają do pobudzania układu nerwowego pacjenta, przyczyniania się do powrotu świadomości, poprawy pracy układu krążenia i układu kostno-mięśniowego.

TURNUS LECZNICZO - REHABILITACYJNY (w systemie ambulatoryjnym).
 • Wysokość opłaty ustala się na podstawie cen jednostkowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonanych w ramach turnusu. Dyrektor GCR "REPTY" wydaje decyzje dotyczące możliwości realizacji odpłatnych turnusów leczniczo - rehabilitacyjnych w systemie ambulatoryjnym
PROFILOWANY PROGRAM LECZNICZO - REHABILITACYJNY
 • Wysokość opłaty ustala się na podstawie cen jednostkowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonanych w ramach programu. Dyrektor GCR "REPTY" wydaje decyzje dotyczące możliwości realizacji odpłatnych profilowanych programów leczniczo - rehabilitacyjnych.
Kwalifikacja pacjentów, opłaty

1) Warunkiem zakwalifikowania do odbycia w GCR "Repty" płatnego turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego i ustalenia terminu jego realizacji jest:
 • złożenie w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa właściwego Wniosku, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora,
 • pozytywna decyzja Komisji Lekarskiej ds. Przyjęć (uwzględniająca możliwości GCR "Repty" oraz oczekiwania pacjenta).
2) Dopuszcza się możliwość odpłatnego wykonania na życzenie pacjenta (wyłącznie za zgodą lekarza leczącego) diagnostyki i zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego, ponad limity przewidziane w podstawowym pakiecie rehabilitacyjnym.

3) Ceny diagnostyki i zabiegów fizjoterapeutycznych dostępnych w ramach dodatkowego pakietu rehabilitacyjnego zawiera załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

4) Opłatę za turnus leczniczo - rehabilitacyjny uiszcza się w dniu jego rozpoczęcia w kasie GCR "Repty" po uprzednim wystawieniu faktury w dziale księgowości. W celu wystawienia faktury sekretarka oddziału (ośrodka) przekazuje dane pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania), nazwę oddziału (ośrodka) oraz liczbę osobodni (z datami rozpoczęcia i zakończenia turnusu).

5) Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za turnus na rachunek bankowy GCR "Repty".

Pojedyncze płatne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne.
Udzielnie pojedynczych odpłatnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych odbywa się na indywidualne zlecenie pacjenta (nabywcy).
Odpłatność za świadczenia - zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora.

Cena osobodnia nie pokrywa kosztów transportu.

Informacje dotyczące pobytu - tel. 32 39 01 303
Informacje dotyczące możliwości transportu - tel. 32 39 01 459

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie na płatne turnusy rehabilitacyjne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję