Menu
Biuletyn Informacji PublicznejFundusze Unii EuropejskiejFundusze Unii Europejskiejwysoki kontrasttekst o normlanej wielkościzmniejsz tekstpowiększ tekstfacebook
Logo "Repty" GCR

"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach


Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki

W ramach oddziału sprawowana jest kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostają bez kontaktu z powodu poważnego urazu, wypadku lub innych komplikacji stanowiących konsekwencję chorób przewlekłych.

Ulokowanie oddziału w ramach kompleksu "Repty" GCR umożliwia dostęp do szerokiej bazy sprzętu jednego z największych szpitali rehabilitacyjnych, który realizuje poszpitalną rehabilitację leczniczą. Zestawiając powyższe z ponad półwiecznym doświadczeniem zebranym w ramach istnienia szpitala, nowy Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Pacjentów Dorosłych w Stanie Śpiączki w znakomity sposób przyczyni się do poprawy stanu pacjentów, którzy znajdują się w skomplikowanych stanach zdrowotnych, których konsekwencją jest stan śpiączki.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Kompleksowa opieka medyczna nad pacjentami polegać będzie między innymi na:

 • intensywnej rehabilitacji neurologicznej,
 • terapie i techniki manualne z wykorzystaniem wyspecjalizowanych metod takich jak PNF, Bobath i Vojty,
 • stymulacji polisensorycznej,
 • komunikacji z pacjentem przy wykorzystaniu innowacyjnej metody C-Eye.

CEL DZIAŁALNOŚCI

Wszystkie czynności, które podejmowane będą w ramach prowadzonego oddziału prowadzić mają do pobudzania układu nerwowego pacjenta, przyczyniania się do powrotu świadomości, poprawy pracy układu krążenia i układu kostno-mięśniowego.

WARUNKI KWALIFIKACJI

Wyspecyfikowane rozpoznania (powyżej), Skala Glasgow (GSC) od 6 do 8 punktów, termin kwalifikacji:

 • nie dłuższy, niż 12 miesięcy od momentu urazu,
 • nie dłuższy niż 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej,
 • stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego i zabezpieczona drożność dróg oddechowych,
 • stabilność krążeniowa,
 • stabilność podstawowych parametrów życiowych,
 • zdiagnozowanie śpiączki,
 • stabilny stan ogólny i neurologiczny,
 • wiek pacjenta powyżej 18 roku życia,
 • Warunki prawne przyjęcia pacjenta:

  I. Zaświadczenie lekarskie (oryginał na wskazanym druku), stwierdzające brak zdolności pacjenta do świadomego wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz brak możliwości złożenia podpisu przez pacjenta.

  II. Potwierdzony za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację:
  1. Odpis postanowienia Sądu Rodzinnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie pacjenta w placówce rehabilitacyjnej bez wymaganej zgody pacjenta.
  2. Odpis postanowienia Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia dla pacjenta kuratora dla osoby niepełnosprawnej (z postanowienia Sądu powinno wynikać uprawnienie kuratora co najmniej do podejmowania niezbędnych czynności w zakresie uzyskania przez pacjenta odpowiedniej pomocy medycznej, pielęgnacji, decydowania o sposobie leczenia pacjenta i zabiegach medycznych we współpracy z lekarzami).

  Zamiast dokumentów wyszczególnionych w pkt II. można przedłożyć:
  - odpis postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia dla pacjenta doradcy tymczasowego (z postanowienia Sądu powinno wynikać uprawnienie doradcy tymczasowego do reprezentowania pacjenta co najmniej w zakresie udzielania zgody na świadczenia zdrowotne), potwierdzony za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację,
  lub
  - odpis postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia dla pacjenta opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie), potwierdzony za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację,
  lub
  - odpis postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia dla pacjenta kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (z postanowienia Sądu powinno wynikać uprawnienie kuratora do reprezentowania pacjenta co najmniej w zakresie udzielania zgody na świadczenia zdrowotne), potwierdzony za zgodność przez osobę przyjmującą dokumentację.

O Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki "Repty" GCR w mediach

Wywiad Radio Silesia o oddziale:

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki

Lekarz kierujący oddziałem

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Anna Blaszkowska

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Sekretariat telefon: 32 39 01 371

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Sekretariat telefon: 32 39 01 351

Telefon w sprawie przyjęcia na rehabilitację

Gabinet lekarski: 32 39 01 372

Email

E-mail: orl@repty.pl

Dokumenty do pobrania

dokument do pobrania w GCR ReptyWniosek o przyjęcie do Ośrodka rehabilitacji leczniczej dla pacjentów dorosłych ze śpiączką w "Repty" GCR

dokument do pobrania w GCR ReptySkierowanie do ośrodka rehabilitacji leczniczej w ramach programu zdrowotnego "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką" w "Repty" GCR

dokument do pobrania w GCR ReptyInformacja dla pacjenta i rodziny ubiegających się o przyjęcie do zakładu rehabilitacji w ramach programu "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką"

dokument do pobrania w GCR ReptyZaświadczenie o podpisie

dokument do pobrania w GCR ReptyPotwierdzenie przyjęcia dokumentów wymaganych kwalifikacji w programie "Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką"

dokument do pobrania w GCR ReptyKarta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

dokument do pobrania w GCR ReptyUlotka z informacjami o oddziale i warunkach przyjęcia

Galeria

Śląskie
"Repty" GCR jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wszystkie Prawa Zastrzeżone ©

Do góry
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul.Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Strona wykorzystuje pliki cookies.Akceptuję